Regulamin

REGULAMIN
Studio Tańca i Ruchu „TWIST”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z usług Studia Tańca i Ruchu TWIST
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez STiRT jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie poniższego Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Studia i na stronie internetowej http://studiotwist.pl/ .
 4. Zapisując się na zajęcia w STiRT Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. W przypadku Uczestników niepełnoletnich o stanie zdrowia decydują jego rodzice/opiekunowie prawni. STiRT nie odpowiada za kontuzje uczestników.
 5. STiRT nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Posiadanie ubezpieczenia NNW leży w gestii Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Na terenie STiRT obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, substancji odurzających.
 7. STiRT nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników na jego terenie.
 8. Osoby przebywające na terenie STiRT zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, zachowania czystości oraz poszanowania mienia STiRT.

II ZNACZENIE POJĘĆ UJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. STiRT – Studio Tańca i Ruchu TWIST, NIP: 527-157-85-58,
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Biuro – – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania zapisów, opłat i rozwiązywania problemów przez pracowników administracyjnych STiRT.
 4. Cennik – aktualne ceny za zajęcia w STiRT dostępne na stronie http://studiotwist.pl/ .
 5. Opłata – płatność za zajęcia, na które zapisany jest Uczestnik.
 6. Uczestnik – osoba korzystająca z zajęć w STiRT.
 7. Opiekun prawny – osoba pełnoletnia podejmująca decyzje ( w sprawach zapisów, opłat, umów, innych) na rzecz niepełnoletniego Uczestnika zajęć.
 8. Formacja Reprezentacyjna – grupa Uczestników przygotowujących się do prezentacji tanecznej opracowanej przez choreografa STiRT na pokazach, konkursach, turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych.
 9. Kurs – cykl zajęć obejmujący określoną ilość godzin oferowanych przez STiRT.
 10. Zajęcia – zajęcia/lekcje prowadzone przez instruktorów w STiRT.
 11. Pakiet miesięczny – określona ilość wejść na wybrane zajęcia w danym miesiącu.
 12. Zajęcia indywidualne – zajęcia prowadzone dla jednego lub dwóch Uczestników.
 13. Sala – pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia/kursy/lekcje.
 14. Umowa – odrębny dokument określający szczegółowe prawa i obowiązki Uczestnika, Klienta i STiRT.
 15. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez STiRT znajdująca się pod adresem: http://studiotwist.pl/ .

III OPŁATY

 1. Udział w zajęciach organizowanych przez STiRT jest płatny.
 2. Uczestnik może korzystać z zajęć jednorazowych, pakietów miesięcznych lub wykupić dowolną ilość wejść.
 3. W przypadku zakupu pakietów miesięcznych obowiązuje opłata za każdy kolejny miesiąc.
 4. Zwolnienie z kolejnych opłat miesięcznych następuje po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu rezygnacji udziału w zajęciach z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
 5. Ceny zajęć oraz zasady płatności określone są szczegółowo w cenniku dostępnym w Biurze i na stronie internetowej http://studiotwist.pl/ .
 6. Opłatę należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć w Biurze w formie gotówkowej lub przelewem na konto STiRT.
 7. Brak opłat w terminie będzie przyczyną skreślenia z listy uczestników.
 8. Nieobecność na zajęciach wynikająca z winy uczestnika(m.in. z powodu choroby, zmiany planu innych zajęć, zmiany miejsca zamieszkania, itp.) nie stanowi podstawy do zawieszenia/zwrotu płatności.
 9. Uczestnik może skorzystać z innych zajęć w ramach wykupionych wejściówek pod warunkiem, że zgłosi nieobecność min. 24 h wcześniej i nastąpi to w terminie nie przekraczającym daty ważności karnetu lub danego miesiąca kalendarzowego w przypadku zajęć nieobjętych karnetami.
 10. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę osób, która może brać udział w zajęciach. W przypadku sprzedania wszystkich wolnych miejsc, wpłaty mimo ważnej rezerwacji nie będą już przyjmowane.
 11. Lekcję indywidualną można odwołać najpóźniej 24 h przed ustalonym terminem. W przypadku przekroczenia tego terminu lub braku stawienia się na zajęcia, uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zarezerwowaną lekcję w pełnej kwocie.

IV ZAPISY I UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Standardowe Zajęcia trwają 55 min.
 2. Na Zajęcia/Kursy można zapisać się osobiście w Biurze, pocztą elektroniczną na adres: biuro@studiotwist.pl lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej: http://studiotwist.pl/ .
 3.  Zapis dokonany przez Uczestnika zgodnie z powyższymi zasadami stanowi jedynie rezerwację miejsca na Zajęciach/Kursie.
 4. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnej brana jest pod uwagę dyspozycyjność czasowa wybranego Instruktora oraz dostępność Sali treningowej.
 5. W Zajęciach/Kursie mogą uczestniczyć wyłącznie Uczestnicy zapisani na listę wybranych zajęć, którzy dokonali należnej opłaty w wyznaczonym terminie.
 6. Osoba, która nie dokonała Opłaty za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązana jest opuścić Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Biurze, może kontynuować udział w zajęciach.
 7. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona. Po osiągnięciu maksymalnej liczby Uczestników grupy, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie.
 8. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników zapisanych na proponowane Zajęcia/Kursy STiRT ma prawo do ich odwołania.
 9. Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem dostępnym na Stronie internetowej oraz w Biurze STiRT.
 10. STiRT ma prawo do zmian w grafiku zajęć, odwołania zajęć, zorganizowania zastępstwa za instruktora, o czym poinformuje osoby zgłoszone na dane Zajęcia/Kursy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 11. W przypadku odwołania Zajęć/Kursu, STiRT zaproponuje alternatywne Zajęcia/Kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
 12. Warunkiem udziału w zajęciach organizowanych przez STiRT jest podpisanie przez Klienta Karty Uczestnika-Zgody, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego przez jego Rodzica/Opiekuna prawnego.
 13. Warunkiem uczestnictwa dzieci i młodzieży w Formacjach Reprezentacyjnych jest podpisanie przez Rodzica/Opiekuna prawnego oddzielnej Umowy regulującej zasady przynależności do formacji.
 14. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort Uczestników, Instruktor ma prawo nie wpuścić na Salę osoby spóźniające się.
 15. Na Salę treningową można wejść wyłącznie w czystym obuwiu zmiennym z jasną podeszwą lub boso.

V KARTY MEDICOVER SPORT – ZASADY KORZYSTANIA!

 1. Wszyscy użytkownicy kart Medicover Sport są zobligowani do dokonania rezerwacji zajęć oraz do wpłaty kaucji za wybrane zajęcia.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji zajęć pobierana jest kaucja w kwocie odpowiadającej ilości wybranych wejść, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnm na stronie Cennik | Studio tańca i ruchu „Twist” (studiotwist.pl).
 3. Kaucja jest zwrotna w całości na koniec danego okresu rezerwacji, jeśli wszystkie zarezerwowane wejścia zostaną wykorzystane (w terminie pierwotnej rezerwacji lub w ramach odpracowania).
 4. Niewykorzystane zajęcia można odpracować w innym terminie nieprzekraczającym okresu rezerwacji.
 5. Kaucja za niewykorzystane wejścia przechodzi na własność Studia Twist.
 6. W przypadku utracenia kaucji klient będzie musiał wpłacić następną kaucję, by móc skorzystać z kolejnych zajęć.
 7. Zgodnie z umową zawartą z firmą Medicover Sport, użytkownicy kart Medicover Sport korzystający z zajęć Joga i Pilates są każdorazowo zobligowani do uiszczenia dopłaty w wysokości 10 PLN.

VI ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA SALI TRENINGOWEJ

 1. Na Sali podczas Zajęć/Kursu, mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy i pracownicy STiRT.
 2. Zabrania się:                                                                                                                                                                                                a) przebywania w Salach treningowych bez wiedzy i zgody Instruktora
  b) korzystania z urządzeń elektronicznych ( telefony, smartfony, tablety, inne…) w trakcie zajęć
  c) wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć lub narazić korzystające z niego osoby na ryzyko doznania kontuzji, w tym m.in. wody i olejku
  d) wprowadzania zwierząt
  e) spożywania posiłków, picia napojów słodzonych i gazowanych
 3. Na zajęciach tanecznych, gimnastycznych, akrobatycznych ( dotyczy dzieci i młodzieży ) obowiązuje:                                    a) strój specjalnie przystosowany tego rodzaju zajęć – przylegający do ciała np. body, leginsy
  b) obuwie antypoślizgowe np. baletki lub boso
  c) włosy porządnie związane lub ciasno spięte przy głowie
  d) zakaz posiadania jakiejkolwiek biżuterii
 4. O opuszczenie siedziby STiRT mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Klientom STiRT lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób bądź wyposażeniu STiRT.
 5. Rejestrowanie oraz publikowanie obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć bez pisemnej zgody pracownika STiRT jest zabronione.
 6. Osoby uczęszczające na Zajęcia/Kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników oraz Klientów STiRT.
 7. STiRT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 8. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.
Copyright © 2008-2019 Studio tańca i ruchu "Twist"