Regulamin

REGULAMIN

Studio Tańca i Ruchu "TWIST" 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca i Ruchu TWIST jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Studia i na stronie internetowej www.studiotwist.pl.

 2. Udział w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca i Ruchu TWIST jest płatny. Ceny zajęć oraz zasady płatności określone są szczegółowo w cenniku.

 3. Warunkiem utworzenia grupy zajęciowej jest zadeklarowanie udziału minimum 10 osób.

 1. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które wcześniej dokonały opłaty.

 2. Opłaty za zajęcia należy regulować rzetelnie i terminowo tj.:
  - przed rozpoczęciem pierwszych zajęć każdego miesiąca w przypadku zajęć nie objętych karnetami,
  - w zajęciach objętych karnetami uczestniczyć mogą tylko te osoby, które wcześniej wykupiły karnety w siedzibie Studia Tańca i Ruchu TWIST,
  - warunki zakupu i korzystania z karnetów oraz pozostałych wejściówek są szczegółowo opisane w cenniku.

 3. Nie uiszczenie opłat w terminie będzie przyczyną skreślenia z listy uczestników.

 4. Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach prowadzonych przez StudioTWIST jest wcześniejsze podpisanie zgodzy przez rodzica lub opiekuna
 5. Warunkiem uczestnictwa w reprezentacyjnych formacjach tanecznych: TWISTER, Mały TWISTER i Mały TWISTER 2 jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów dzieci, odrębnej umowy, która reguluje zasady przynależności do formacji.
 6. Nieobecność na zajęciach wynikająca z winy uczestnika(m.in. z powodu choroby, zmiany planu innych zajęć, zmiany miejsca zamieszkania, itp.) nie stanowi podstawy do zawieszenia/zwrotu płatności.

 7. Istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, pod warunkiem, że uczestnik zgłosi nieobecność wcześniej (min. 24h przed) i nastąpi to w danym okresie rozliczeniowym, tj.- do końca każdego miesiąca.

 8. Standardowe zajęcia trwają 55 min. 

 9. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę osób, która może brać udział w zajęciach, w przypadku sprzedania wszystkich wolnych miejsc, wpłaty mimo ważnej rezerwacji nie będą już przyjmowane.

 10. Organizator ma prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (telefon, sms, e-mail lub osobiście) osoby zgłoszone na dane zajęcia.

 11. W przypadku odwołania kursu, Studio Tańca i Ruchu TWIST zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.

 12. Studio Tańca i Ruchu TWIST ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub zamienić ich termin w wyjątkowych przypadkach. 

 13. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Studia Tańca i Ruchu TWIST lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Studia Tańca i Ruchu TWIST. Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i klientów Studia Tańca i Ruchu TWIST.

 14. Zapisując się na zajęcia w Studio Tańca i Ruchu TWIST uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Studio Tańca i Ruchu TWIST nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć ruchowych.

 15. Studio Tańca i Ruchu TWIST nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jego terenie.

 16. Na terenie Studia Tańca i Ruchu TWIST obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.

 17. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.

 18. W Studio Tańca i Ruchu TWIST obowiązuje zakaz używania butów, z których podeszwy wystają metalowe elementy oraz innych sprzętów i elementów ubioru które mogą powodować kontakt metalowych elementów z parkietem. Osoby nie stosujące się do tego punktu mogą być pociągnięte do odpowiedzialności finansowej związanej ze zniszczeniem mienia Studia Tańca i Ruchu TWIST (w szczególności dotyczy parkietu).

 19. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem.Błonie, 31.08.2013r. 

    Logo Benefit Systems m    OKsys m    zumba-logo-horizontal m

Liczba wejść na nową stronę:

152091

         

Copyright © 2008-2012 by Studio tańca i ruchu TWIST